Ubuvanganzo

Kubijyanye na Wikipedia

Ubuvanganzo

Ubuvanganzo nyarwanda harimo ibisigo, amazina y'inka, ibyivugo, ibisingizo, ibihozo, imigani miremire, ibitekerezo, imigani migufi (imigenurano), inshoberamahanga, insigamigani,

isomero ry'abana ry'ubuvanganzo n'indimi

ibisakuzo, amavumvu, amasare, amahigi, amagorane, ibitongero (mu kuragura, guterekera, gutukura umwana, kwambika imana zeze,

Dosiye:Francisco Javier-Fabrice Olmedo.jpg
Inzobere mu kwandika ibigendanye n'indimi n'ubuvanganzo Francisco Javier Olmedo

guhura, kugangahura, guhanura, kugombora, kuroga n’ibindi)

[eindura | hindura inkomoko]