Ubuvanganzo

Kubijyanye na Wikipedia

Ubuvanganzo

Ubuvanganzo nyarwanda harimo ibisigo, amazina y'inka, ibyivugo, ibisingizo, ibihozo, imigani miremire, ibitekerezo, imigani migufi (imigenurano), inshoberamahanga, insigamigani,

isomero ry'abana ry'ubuvanganzo n'indimi

ibisakuzo, amavumvu, amasare, amahigi, amagorane, ibitongero (mu kuragura, guterekera, gutukura umwana, kwambika imana zeze,

Dosiye:Francisco Javier-Fabrice Olmedo.jpg
Inzobere mu kwandika ibigendanye n'indimi n'ubuvanganzo Francisco Javier Olmedo

guhura, kugangahura, guhanura, kugombora, kuroga n’ibindi)

Reka tuvuge k'ubuvanganzo Nyarwanda.Ubuvanganzo Nyarwanda bugabanyijemo ibice bibiri aribyo: Ubuvanganzo nyemvugo bwo muri rubanda n'ubuvanganzo nyabami== ==