Imigani migufi y’Ikinyarwanda

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

B[edit | edit source]

 • Babona isha itamba bagata urwo bambaye.
 • Babona zireresa amabya bakagira ngo zimya zose.
 • Bagarira yose.
 • Bagarira yose ni umwana w’umunyarwanda.
 • Bagarira yose ntuzi irizera.
 • Bagutumye umurozi w’umugore uhera kuri nyoko.
 • Banegurana ari inenge ba nenge itirora.
 • Baranyerera yaguye Jinja.
 • Barihima ba Mujyanama yasanze bamwendera umugore yica imboro.
 • Barihima ni mwene Mujinya.
 • Bavuga ibyigondoye umuhoro ukajya imbere.
 • Batutira henshi ntibazamenya iyo bataye imihoro.
 • Bavuga ibyigondoye umuhoro ukarakara.
 • Bazirunge zange zibe isogo imboga zirura.
 • Bene amazuru meza ntibaburana n’ibya nyuma.
 • Bene imitsima bayitsimbarayeho.
 • Bigirankana bya Nirwange bamutumye isuka yo guhamba se, ati "mwayimubajije ko ari we waraye ayibitse".
 • Biguma bigeze ku munwa.
 • Birabe ibyuya ntibibe amaraso.
 • Bucya bucyana ayandi.
 • Bucya bwitwa ejo.
 • Buhoro buhoro bwagejeje umuhovu (pfu) ku ruzi.
 • Buhoro buhoro nirwo rugendo.
 • Burya mukaso ntaba ari nyoko.
 • Burya si buno.
 • Byabara usara.
 • Byagaze iruta byabuze.

C[edit | edit source]

 • Ca bugufi iruta jya hejuru.(ntukishyire hejuru)

D[edit | edit source]

E[edit | edit source]

F[edit | edit source]

 • Fata ako ni yo gabo.
 • Findi findi irutwa na so araroga.

G[edit | edit source]

 • Gahimandyadya na Kajogora baranywanye.
 • Gashiramazizi ka Ntibazirikana rubanda rushishwa nabi.
 • Gatindi ka Gateneneko yakenyeye agahu agateneneko agacishamo agakumwe, ati mbe bahungu no mu cyi ni ko bizahora bimeze?
 • Gesa ubw’iyo, ubw'ino ntiburera.
 • Gira so yiturwa indi.
 • Gishira ibyara ntigishira amazi.
 • Guherekeza utagushaka bitera inzira agahinda.
 • Gusaza ni ugusahurwa.
 • Gusekera utagushaka bitera imbeho mu menyo.
 • Gusera intanyurwa ni ugusesa.
 • Gushaka ni ugushobora.
 • Gusoma mubi biruta kwirigata.

H[edit | edit source]

 • Haguma umwami, ingoma irabazwa.
 • Hasura uwariye. Hagatura uwejeje
 • Hobe hobe itera ibinyoro.

I[edit | edit source]

 • Iba ibyegereye byakizaga, urufunzo ntirwahiye.
 • Iba imwe ikakugana mu ijana.
 • Ibanga ni irya babiri.
 • Ibihanga bibili ntibitekwa mu nkono imwe.
 • Ibihe biha ibindi.
 • Ibihembe by’intama ntawe umenya iyo bikura bigana.
 • Ibirenge bijya imbu kujya imbere.
 • Ibisa birasabirana.
 • Ibitwenge by’inkoko bishirira mu kwayura.
 • Ibize nabi uyima ifu.
 • Ibuguma ntishobora isibo.
 • Ibuguma y’umushino imira imikangara itanu.
 • Ibuye ryabonetse ntiryica isuka (ntiriba rikishe isuka).
 • Ibyara mweru na muhima.
 • Ibyagiye kera ibyagurukana irago.
 • Ibyaye amamasa yicungura amarago.
 • Ibyaye ikiboze iracyirigata.
 • Ibyaye ikiboze irakirigata.
 • Ibyo abahutu birya ubahutaje.
 • Ibyo abapfu birya abapfumu.
 • Ibyo ejo bibara abo ejo. [Iby’ejo bibara ab’ejo.]
 • Ibyo ihaha birushya ihambira. [Iby’ihaha birushya ihambira.]
 • Ibyo isi ni amabanga. [Iby’isi ni amabanga.]
 • Icyizere cyiraza amasinde.
 • Iyangiye aho uyemereye uyiragirira aho yamagiriye.
 • Icyo imbwa yanze umanika aho ireba.
 • Icyo umutima ushaka, amata aguranwa itabi.
 • Ifuni ibagara ubucuti ni akarenge.
 • Ifuni y’imboro iruta umujyojyo w’igituba.
 • Igihiswe kirabora na nyiracyo akabora.
 • Igishongore cy’umugore ni nk’icyo imbwa.
 • Igikeri cyakandagiwe n’inka kiti: uko zivuze nyamahembe.
 • Igisiga cy’urwara rurerure kimennye inda.
 • Igiti cyatewe n’Imana ntigihungabanywa n’umuyaga.
 • Igiti kiswe umwana ntigicanwa.
 • Igiti kigororwa kikiri gito.
 • Igiti uzacana umusaza agitera akiri umusore (Igiti umugabo azacana agitera akiri umusore).
 • Iguguna umuhini yototera isuka.
 • Iguye ntayo itayigera ihembe.
 • Ihene bayita mweru ikirirwa itarishije.
 • Ihene mbi ntuyizirikaho inziza.
 • Ihene mbi yanga mwabo.
 • Iherezo riruta intangiriro.
 • Iherezo ry'inzira ni mu nzu.
 • Ihiye nabi uyima ifu.
 • Ihunga umurinzi igwa ruhabo.
 • Ijambo ribi rivana imboro mu gituba.
 • Ijisho ridahuze ntirihaka.
 • Ijisho rikwanga nturiyoberwa.
 • Ijisho ry’imbwa ntiribuza umugabo kurya utwe.
 • Ijisho ry’umukunzi rikuririra ripfuye.
 • Ijisho ry’undi ntirikurebera umugeni.
 • Ijoro ribara uwariraye.
 • Ikimuga kiruta igiyuro.
 • Ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita igishwi.
 • Imana ifasha uwifashije.
 • Imana ihora ihoze.
 • Imana irara ahandi igataha i Rwanda.
 • Imandwa z’abatindi zigira iyazo mirindi.
 • Imbaraga nke zitera imico myiza.
 • Imbeba yakandagiye umwite w’injangwe iti: ubugabo bwari aha!
 • Imbeba yakubise amabya ku ishyiga iti ntacyo bitwaye hazashibuka andi.
 • Imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y’urusyo ihakura inda y’urubati.
 • Imboro mbi ni idafite ifaranga.
 • Imboro mbi ni itabyara.
 • Imboro nyamuniga iruta imboro rurizo.
 • Imbura gihana yabuze gihamba.
 • Imbuto y’umugisha isoromwa ku giti cy’umuruho.
 • Imbwa yigannye inka kunnya mu rugo (barayikubita) irabizira.
 • Imfura zisangira amata ntizisangira amaraso.
 • Iminsi ikona inzovu (ingwe).
 • Iminsi irasa ariko ntihwana.
 • Iminsi iteka inzovu mu rwabya.
 • Iminsi ivuguta nta muvuba.
 • Iminsi ni imitindi.
 • Iminsi umugabo amara kwa mukeba si yo amara ikuzimu.
 • Iminsi y’umujura ni mirongo ine.
 • Iminsi yira ari myinshi igahimwa n’umwe.
 • Imirimo ibiri yananiye impyisi.
 • Imishishi y’imishino ntishira inogonora.
 • Imitunu y’igikeri ntiyirukanye abavomyi.
 • Imitunu y’urukwavu ntibuza ishyamba gushya.
 • Impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi.
 • Impamvu ingana ururo.
 • Impfizi ibyara uko ibyagiye.
 • Impfizi izira izayontigira inyishyu.
 • Impfizi ntiyimirwa.
 • Impfubyi ibaga yotsa.
 • Impfubyi yunvira mu rusaku.
 • Impyisi barayibwiye bati amayira arafunze, iti: nari nsanzwe nigendera bugorobye.
 • Impyisi y’iwanyu ikurya ikurundarunda.
 • Inda ibyara mweru na muhima.
 • Inda mbi (irimo urwango) uyiha amata ikaruka amaroso.
 • Inda nini yishe ukuze.
 • Inda y’umwanzi (yakwanze) uyiha amata ikaruka amaraso.
 • Indambirwa y’iminsi yenda umurwayi.
 • Indashimwa yahawe urutugu irutwarana n’ijosi.
 • Indyarya ihimwa n’indyamirizi.
 • Indyarya ebyiri iyo ziryamanye, bucya ntayenze indi.
 • Ingabo y’umugore iragushora ntigucyura.
 • Inganyi ya cyane iganyira nugira ngo awa.
 • Ingendo y’undi iravuna.
 • Ingeso ipfa nyirayo yapfuye.
 • Ingoma idahora ni igicuma.
 • Ingona zirya bamwe abandi bambuka.
 • Ingurube ibyaye ntiribwa n’imbwa.
 • Ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara.
 • Ingwe ntiyari izi gufata ijosi yarabwirijwe.
 • Inka ya Nkoronko igira inkomoko.
 • Inka yikoma isazi aho igeza umurizo.
 • Inkingi imwe ntigira inzu.
 • Inkoko iriwabo ishomba umukara.
 • Inkokokazi iteteza nk’izindi bati ngiyo kanwa kabi.
 • Inkoko yaraye hanze iba yabaye inkware.
 • Inkomyi y’amabyi irayitera.
 • Inkonda z’umwana w’undi zirarura.
 • Inkongoro yadede inywera mo dede wenyine.
 • Inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo.
 • Inkoni ivuna igufwa ntivuna ingeso ( ntigera ku ngeso).
 • Inkono ihira igihe, n’aho wacanira ute.
 • Inkono ntihira ikibatsi ihira ikibariro (inkono ihira igihe, ntihira ikibatsi).
 • Inkono zisumbanya imbyiro.
 • Inkotsa ivuga nk’izindi bakayamagana (ngo ngiyo kanwa kabi).
 • Inkovu icitse irushya abavuzi.
 • Inkubisi yacyane irayitera (irayitarukiliza).
 • Inkunguzi y’inkware ishoka agaca kayireba.
 • Inkunguzi y’inkware yashotse agaca kayireba.
 • Inkunguzi y’umuhutu yivuga mu batutsi.
 • Inkunguzi y’urukob’irihiga?
 • Inkunguzi y'igikoba yihamagarira amakara
 • Inkunzi y’imiryango icika inkangu mu nnyo.
 • Inkunzi y’imiryango ikobora rugongo.
 • Inkuru mbarirano iratuba.
 • Inkuru mbi ntiyoberana.
 • Inkururabutindi ihakwa n’uhanyaze.
 • Inkururarusya iswika nyirasenge.
 • Inkware (igiye cyera) itura mu itongo ry’uwayihigaga.
 • Inkware yinyabugingo yatoreye mwitongo ryuwayihigaga.
 • Inshakura irongorwa kabiri.
 • Inshuti ni iyo musangira mukayaga.
 • Insina ngufi ntawe ntawe utayicaho ikoma.
 • Insina ngufi ntawe utayigera.
 • Insuti ziba nyinshi, iyo mwambaranye ubusa iraguma.
 • Inshyuro mbi yashubije Nkundiye iwabo.
 • Intamenya y’umugabo irira ku muziro.
 • Intasi y’impyisi yabira maka.
 • Intege nke ntizikina zirarwana.
 • Intege nke zitera imico myiza.
 • Intenge itari iyawe, uratoboroza.
 • Inyamaswa idakenga yicwa n’umututizi.
 • Inyamibwa y’imboro ni ishyutwe.
 • Inyiturano y’umuhutu ni umusuzi.
 • Inyongera mbi ni imisuha.
 • Inyoni iguruka yisunze agati.
 • Inyoni ivuye mu cyari itaramenya kuguruka bayifatisha intoki.
 • Inzigo y’imboro ihozwa indi.
 • Inzira ntibwira umugenzi.
 • Inzoga ni imfura ikanyobwa n’imfura.
 • Inzoka yakwanze uyiha amata ikaruka amaraso.
 • Inzu y’umwanzi niyo uvanyeho agasakamburiro ugira uti ahiii (burya uba ukoze).
 • Irya mukuru riratinda ariko ntirihera.
 • Iryo wavuze urarihacyishwa.
 • Iyo isari isumbye iseseme, umugabo asubira ku cyo yangaga.
 • Isazi y’ubute ntirya igisebe.
 • Isazi yaswitse urutare iti: birabe ntangare ntanga yanjye.
 • Ishira amenyo ntishira amerwe.
 • Ishyano rigusanze mu buriri uraryerekera.
 • Ishyano rigwira nyirumugore umwe.
 • Ishyano rivurwa n'irindi.
 • Isi ntigira inyiturano.
 • Isoni zirisha uburozi.
 • Isuka ibagara ubucuti ni akarenge.
 • Isuku igira isoko.
 • Isuri isambira byinshi igasohoza bike.
 • Itanga ishatse (Imana).
 • Itegeko rirusha ibuye kuremera.
 • Ivu rihoze ni ryo ryotsa inzu.
 • Ivu rihoze ryotsa inzu.
 • Iyagukanze ntiba inturo.
 • Iyaguye ntayo itayigera ihembe.
 • Iyihuse ibyara ibihumye.
 • Iyimiye mu gisigati ibarirwa bose.
 • Iyakitse ntawe utayikora mu nda.
 • Iyangiye aho uyemereye, uyiragirira aho yamagiriye
 • Iyaseseye ntiyugururirwa.
 • Iyihuse ibyara ibihumye.
 • Iyimiye mu gisigati ibarirwa bose.
 • Iyo abanzi babaye benshi Imana iba mwene nyoko.
 • Iyo abavandimwe bavumbitse akaguru, uvumbura (uvanamo/ukuramo) akawe.
 • Iyo agahararo gashize uwahekwaga arigenza.
 • Iyo agashungo gashize, agashino kayora ivu.
 • Iyo amazi abaye make aharirwa impfizi.
 • Iyo bavuze ibigoramye, imihoro ihaguruka mbere.
 • Iyo butarira mukaso aba nyoko.
 • Iyo iminsi ihuze urayiba.
 • Iyo inzovu yerekeye hirya uyipfura urutsinga.
 • Iyo inzovu zirwanye, ibyatsi birahababarira.
 • Iyo isari yasumbye iseseme, umugabo asubira kucyo yanze (yifuza icyo yangaga).
 • Iyo ngira ntya yari ijambo ni uko yaje nyuma.
 • Iyo nyokobukwe akunze ukurura ihururu.
 • Iyo umuntu agukoreye nabi aba akwigishije.
 • Iyo umutindi yanitse ntiriva.
 • Iyo urugo rwarazwe imishino, umwana w’umukobwa avukana itanu.
 • Iyo uruhahirwa na babiri rutazanye ibinyoro ruzana mburugu.
 • Iyo usanze abavandimwe bavumbitse akarenge uvanamo akawe.
 • Iyo usanze imbwa yuriye igiti, uhita ubaza uwayurije.
 • Izina ni ryo muntu.
 • Izotanye zisigana ivu.

J[edit | edit source]

K[edit | edit source]

 • Kabutindi itera umugore kwikuruza.
 • Kabutindi igumbashya inkoko.
 • Kamenyero yenze nyina.
 • Kami ka muntu [k’umuntu] ni umutima we.
 • Kanga mu jisho ntikanga mu kanwa.
 • Karabaye ntiyendwa.
 • Kirazira kugirira umwana nabi.
 • Kiriziya yakuye kirazira.
 • Kirya abandi bajya kucyirya kikishaririza.
 • Kitirirwa umwana kagatera nyina akabondo.
 • Kora ndebe iruta vuga numve.
 • Kuba imbwa si ukumoka.
 • Kubwira utumva ni nko guta inyuma ya Huye.
 • Kubyara ni ugusubiza ingobyi imugongo.
 • Kugabirwa kwitura kurutwa n’igihango cy’umucyene.
 • Kugenda bitera kubona.
 • Kugera kure si ko gupfa.
 • Kure ni mu nda.
 • Kuramutsa utagushaka bitera imbavu imisonga.
 • Kurya bike ni ukubikena.
 • Kuvuga menshi siko kuyamara.
 • Kuzinduka kwa rusake ntikwayibujije kunnya mu nzu.
 • Kuzinduka kw’inkoko ntikwayibujije kunnya ku butanda.
 • Kwa Bugabo bavuza induru, kwa Bwoba havuga impundu.
 • Kwa nyokorome uherekwa na nyoko.
 • Kwikiriza ntibibuza uwanga kwanga.

L[edit | edit source]

M[edit | edit source]

 • Maguru ya sarwaya yasize imvura n’umuyaga.
 • Mpana umupfu yananira nkamwoshya.
 • Mpemuke ndamuke yagambaniye uwamuhaye inka.
 • Mukuru w’ijambo ni irindi.
 • Mu nda ni kure.
 • Mu gihugu cy’impumyi uwo ijisho rimwe aba ari umwami.
 • Mujinya wa Nyamwijinya yasanze umugore we yasambanye aragaca.
 • Mukuru w’ijambo ni irindi.
 • Murankorere ibindi nzivomera.
 • Mwa nyina wundi ni mwa nyiranyenga.
 • Mwene samusure avukana isunzu.

N[edit | edit source]

 • N'abantu barapfa.
 • N’inyange zirapfa nkaswe ibyiyoni.
 • N’izibika zari amagi.
 • Na nyina w’undi abyara umuhungu.
 • Naho Miseke ndarwana.
 • Nari umugabo ntihabwa intebe.
 • Ndaguhaye iruta ndakuzirikana.
 • Ndakureba ukanshisha naho hasi warashize.
 • Ndakwanze ntijya ivamo ndagukunze.
 • Ni ikizi (ikizwi na) bose nk’umuravumba (nk’agacuma k’amagambo).
 • Nsabira nsome irutwa n’insangirano.
 • Nshimwe nshimwe y’umugore yamukoboye injuma.
 • Nshimwe y’umukobwa ikobora injuma
 • Nta baronkera rimwe nk’abaca imisigati.
 • Nta batana badatandukanye.
 • Nta bugabo buruta ububwa.
 • Nta bworo burama nkubwo ikirenge.
 • Nta byera ngo de.
 • Nta gahora gahanze.
 • Nta giti kibura inyoni ikigwaho.
 • Nta gufwa ry’umusundi rirenzwa urugo.
 • Nta kabura imvano.
 • Nta kurama kudapfa.
 • Nta mboro mbi yambaye ifaranga.
 • Nta mubi wisize.
 • Nta mugabo umwe.
 • Nta mugani uva ku busa.
 • Nta muheza w’ibyo isi. [w’iby’isi.]
 • Nta mukobwa utagira umubwira ati erecyera hino.
 • Nta munyagara w’inyama.
 • Nta mupfu w’itabi.
 • Nta murozi wabuze umukarabya.
 • Nta muteja w’imboro.
 • Nta muzindutsi wa cyane watashye mu mutima w’undi.
 • Nta mwami uba akabeba.
 • Nta mwami uba umugaragu (akabeba).
 • Nta mwami wica, hica rubanda.
 • Nta mwinjira ugira ijambo.
 • Nta mwiza wabuze inenge, na Nyirahuku agira amabinga.
 • Nta nkokokazi ibika isake ihari.
 • Nta nkuba ikubita umunyabugingo.
 • Nta nkumi yigaya.
 • Nta nkumi yigaya ikibero (itako, ubuto), n’irwaye igisebe ica inzaratsi.
 • Nta nyama itarya umutsima.
 • Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi.
 • Ntawanga kugwa aheza.
 • Ntawanga kuryama ngo atarota.
 • Ntawanga umuruho ashyukwa.
 • Ntawe ubura ishyano ashyukwa.
 • Ntawe uhisha uwo ahishaho.
 • Ntawe ujya mu ishyamba ngo abure ishyano akurayo.
 • Ntawe unanira abamushuka ananira abamuhana.
 • Ntawe uneza rubanda.
 • Ntawe urata inkovu z’imiringa.
 • Ntawe uribara nk’umuto waribonye.
 • Ntawe urutwa yenda.
 • Ntawe urya inka nka nyirayo.
 • Ntawe urya umuntu ngo ananirwe n’urutoki.
 • Ntawe usesa uwo acyota.
 • Ntawe ushaka uko nyina yashatse.
 • Ntawe uta akanyaga atagahambuye.
 • Ntawe utinya ijoro, atinya icyo bahuriyemo.
 • Ntawe utinya uwo yatutse.
 • Ntawe utunga izo adashitura.
 • Ntawe uyoberwa umwibya, ahubwo ayoberwa aho amuhishe.
 • Ntawe uvuma iritararenga.
 • Ntawiheba ritararenga.
 • Ntawivuga nabi ameza ahari.
 • Ntawiyaga (ntawivuga) amabi ameza ahari.
 • Ntayo iyoberwa iyayo mu mwijima.
 • Ntayuzura nkiyali ihali.
 • Ntihaba bapfana iki.
 • Ntihaba gutunura haba Imana ikurebera.
 • Ntinde bankumbure yasanze baramwibagiwe.
 • Ntugahandwe ku rurimi ikirenge gihari.
 • Nubakira imisure sinishinze imilizo yazo.
 • Nuhigimye aba avuze.
 • Nuwapfuye ejo ntaririrwa.
 • Nuwaraya imbwa yarya inzungu.
 • Nuwendeye nyina mu nyenga yaramenyekanye.
 • Nyamwanga kwumva ntiyanze kubona.
 • Nyamwanga yanze n’uwamuhaye inka.
 • Nyina w’umukungu ntabyina nabi.
 • Nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa.
 • Nyiramaso yerekwa bike ibindi yirebera.
 • Nyirambigirambizi yiciye ururasago ku gituba rwanga kuva ati: turaturanye n’ejo nzongera.
 • Nyiri ibyago ibyatsi bimwima inzira.
 • Nyiri impare niwe umenya uko ayigobeka.
 • Nyiri inkota ni uyifashe akarumyo.
 • Nyirumupfu ni we ufata ahanuka.
 • Nyirumutwe munini ntarengwa n’imijugujugu.
 • Nyokobukwe si umuko.
 • Nyokorome akuruma akurora.
 • Nzapfa nzakira simbizi.

O[edit | edit source]

P[edit | edit source]

R[edit | edit source]

 • Ribara uwaribonye.
 • Ruliye abandi rutakwibagiwe.
 • Runo si u Rwanda ni urwandiko.
 • Rurarya ntiruhaga.
 • Ruza rutwara abaseka.

S[edit | edit source]

 • Sakindi izaba ibyara ikindi.
 • Sakwe sakwe irutwa na so araroga.
 • So aguha umugore ntamukwendera.
 • So ntakwanga, akwita nabi.

T[edit | edit source]

 • Tega amatini ngo urabona amatuba.
 • Tuza duturane.

U[edit | edit source]

 • Ubabaye niwe ubanda urugi.
 • Ubamba isi ntakurura.
 • Ubitse munda imbwa ntimwiba.
 • Ububwa buravukanwa.
 • Ubugabo butisubiraho bubyara ububwa.
 • Ubugabo si ubutumbi.
 • Ubugore si amabere n’ihene irayagira.
 • Ubukana bw’imbwa bushirira mu imoka.
 • Ubukana bw’umwungu ntibwotsa urutaro.
 • Ubukene si ikineguro.
 • Ubunini si ubugabo.
 • Ubunwa bwagusomeye umugabo burakwongrera ntiwumve.
 • Ubupfura buba mu nda.
 • Uburebure si ubwenge.
 • Uburere buruta ubuvuke.
 • Uburere bwiza bucisha imfura mu mwijima.
 • Uburiye umubyizi mu kwe ntako aba atagize.
 • Uburo bwinshi ntibugira umusururu.
 • Ubusa burimara.
 • Ubusabusa buruta ubusa.
 • Ubusabusa bw’umusundi buvura imboro umusonga.
 • Ubusambo ni bubi.
 • Ubushiki ni uburibwa.
 • Ubushyitsi buribwa ni muramu w’umuntu.
 • Ubutegetsi si ubukonde.
 • Ubuto bw’isha ntibusobanura inzara.
 • Ubuze icyo atuka inka agira ati dore icyo gicebe.
 • Ubuze inda amena imigi.
 • Ubuze uko agira agwa neza.
 • Ubwenge burarahurwa.
 • Ubwenge buza nyuma y’uburagi.
 • Ubwenge buza ubujiji buhise.
 • Ubwira intumva ata ibiheko.
 • Ubwira umuzi ntavunika.
 • Ubwiru bw’ingomabumenywa n’umwiru na nyirayo.
 • Ubwiza bw’intobo ntibuyibuza kurura.
 • Ubwiza bw’umukobwa ntibwamubujije kuruha.
 • Ubyaye nabi aramutswa (atukwa) n’abakwe.
 • Ubyina iwabo arasebwa.
 • Ubyinana na mucyeba ntahumbya.
 • Ubyinana na mucyeba ntahumbya.
 • Uca imisoto y’inda ntafasha umuhoro hasi.
 • Uca mw’ishyamba utazi ugaca inkoni utazi.
 • Uca urubanza rw’abavandimwe arararma.
 • Ucira injiji amarenga amara ibinonko.
 • Ucyenze rimwe ntaba akimaze.
 • Ucyeza abami babiri aba ashaka twange umwe.
 • Udapfuye arakira.
 • Udashinga ntabyina.
 • Ufinura itari iye ageza ku mukondo.
 • Ufite icyo abunza bwira aguze.
 • Ufite umufata ijosi ararigwandika.
 • Ufite umusegura agonda ijosi.
 • Ugaburira uwijuse bararwana.
 • Ugaya ibye abyibiramo.
 • Ugaya impundu z’urushishi, areba amatama ziturukamo.
 • Ugiciye inkondo siwe ugicundamo.
 • Ugirirwa neza n’uwo yayigiriye aba agira Imana.
 • Ugiye iburyasazi azimira nzima.
 • Ugiye iburyasazi azirya mbisi.
 • Ugucumise ingufi ntaba akwimye indende.
 • Uguhaye akubonye arutwa n’uguhaye akuzirikanye.
 • Uguhiga ubutwari muratabarana.
 • Uguhishe ko akwanga umuhisha ko ubizi.
 • Uguhimye atiretse .....
 • Ugusumba arakumanurira.
 • Ugusuriye ntumusurire akwita ikibura nnyo.
 • Ugusuriye ntumwishyure akwita akarondwe.
 • Uhagarikiwe n’ingwe aravoma.
 • Uhana umusore,amuhana agaruka.
 • Uhaze ikivuge, ntabura ikivugo.
 • Uhenera umukunzi ntamuhisha innyo.
 • Uhiga ubutwari n’umugore aragarama.
 • Uhima inda arayirariza.
 • Uhisha mu nda imbwa ntimwiba.
 • Uhishira umurozi akakumaraho abana.
 • Uhonga umwanzi amara inka.
 • Uhongera umwanzi amara inka.
 • Ujya gutera uburezi arabwibanza.
 • Ujya gutumira sakabaka aba yujuje inyama ibitebo.
 • Ujya kugaya impundu z’urukwavu abanza kureba imisaya ziturukamo.
 • Ukandagira agahungu ntahonyora.
 • Ukize baraza.
 • Ukize ububwa abukubitira undi.
 • Ukize ubusore arabubagira.
 • Uko umugabo aguye si ko amabya ameneka.
 • Ukora icyo azi yendwa ahetse.
 • Ukorora acira aba agabanya.
 • Ukoze hasi yibutsa undi ibuye.
 • Ukubarira akubeshya agira ati:nupfa tuzajyana.
 • Ukubira cyane ukamaramo n’ubwalimo.
 • Ukubise imbeba ntarobanura izihaka.
 • Ukubise imbwa aba ashaka shebuja.
 • Ukuboko kwafashe ingoma ntukuyirekura keretse baguciye.
 • Ukubwiye ubusa umusubiza ubundi.
 • Ukumoka kw’imisega ntikubuza abagenzi guhita.
 • Ukuri gushirira mu biganiro.
 • Ukuri kunyura mu ziko ntigushye.
 • Ukuri ntikwica umutumirano.
 • Ukurushije umugore akurusha urugo.
 • Ukwanga atiretse arakubwira ati: cyo turwane.
 • Umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara.
 • Umubabaro w’umwana umenywa na nyina.
 • Umubyeyi gito aremaza umwana igituba.
 • Umugabo arigira yakwibura agapfa.
 • Umugabo asiga imbwa.
 • Umugabo mbwa anyagiranwa n’abandi ati jye naboze.
 • Umugabo umwe agerwa kuri nyina.
 • Umugabo yagiye kunnya inyuma y’igihuru impyisi irahuma, ati: wahuma wagira, intambara nk’iyi inyigeze kabiri yansubira twatongana.
 • Umugabo yakubitiwe mu nsi yurugo rwa munywanyi we ntiyatabarwa ati kubana n’imbwa ndekeye aho.
 • Umugabo yatutse undi ati uragapfa undi nawe ati nzagaya imwba izansangayo.
 • Umugani ugana akariho.
 • Umugaragu aruta ingaruzwa muheto.
 • Umugore abyara uwawe ntaba uwawe.
 • Umugore amenya ayo umukazana mu nkiko, ntamenya ayo umukobwa mu mpinga.
 • Umugore arabyina ntasimbuka.
 • Umugore asasira uwishe se.
 • Umugore bamukubitiye gusambana ati: nasekwa nutarakimeze.
 • Umugore gito agutatira aguseguye.
 • Umugore gito arutwa n’inkingi.
 • Umugore gito arutwa n’umwanzi gica.
 • Umugore gito ntimubura kubyarana.
 • Umugore gito ntimujyana iwabo.
 • Umugore gito ntumusigaho impfubyi.
 • Umugore mubi agirwa n’ingongo y’umuhoro.
 • Umugore mukina agukinze umutima, wateba akagutambuka ajya gushaka imbere ye.
 • Umugore musangira amata ntimusangira amazi.
 • Umugore mwiza asegura inkokora inkoko zikarinda zibika.
 • Umugore mwiza ntaba uwawe, yaba uwa mukuru wawe.
 • Umugore ni intwari, umukanira ----- impinduka yaza akaguta mu nganigani.
 • Umugore ni nyampiga.
 • Umugore ni umutima w’urugo.
 • Umugore ni uwo umuryango.
 • Umugore ntacyo bitwaye abyara umwana wampamagariraga iki.
 • Umugore ntajya kurarika, iyo araritse abuza n’uwari kuza.
 • Umugore si umwiza nk’uwumva.
 • Umugore umukamira impenda (amashyo) impinduka zaza ati ntacyo wigeze umpa.
 • Umugore umurika mu mbere yandurura, aba yereka imbeba.
 • Umugore umwita inka ya Rwogera wamwikura akagukura mu rugo.
 • Umugore umwita inka ya Rwogera wamwikura wamwikura mukajya i bwami.
 • Umugore umwita Nyirabarenzi yajya kuvoma akamena ikibindi.
 • Umugore umwita shenge warimukura mugakura inkingi.
 • Umugore uri ku mutiba ntabura umutima.
 • Umugore utazakurushya inkanda agucura agutaha ho.
 • Umugore w’icyongezankoni abwira umugabo we ngo niwe ruzire.
 • Umugore w’inkoramwuga, abishima yikoze mu nda.
 • Umugore w’ubwenge n’umugabo we iyo uburo bweze bagura ibirago bibiri.
 • Umugore w’ubwenge yonka undi.
 • Umugore w’umupfu agirango mukeba yagabuye.
 • Umugore w’umupfu akubitirwa ku ibuga.
 • Umugore w’umupfu amena ibanga ry’umukamaye.
 • Umugore w’umupfu arikirigita agaseka.
 • Umugore w’umupfu arya imbuto agasiga intabire.
 • Umugore w’umupfu aseka ikibi.
 • Umugore w’umupfu ateka bwije, umugabo akamuhinduka atihinduye.
 • Umugore w’umupfu yicara nk’uwashyikiriye.
 • Umugore w’umupfu, yaje rugezo abyara shikama.
 • Umugore w’umupfu yarikirigise araseka.
 • Umugore w’umusaza ntaherekeza urwenya.
 • Umugore w’undi araryoha.
 • Umugore wihenda yitwa bantanze urusyo.
 • Umugore yaryamanye n’ikiremba ati nambariye ubusa ubundi.
 • Umuhanga wo kurya arara akarabye.
 • Umuhigi uri kure ntaramurira imbwa.
 • Umuhini mushya utera amabavu.
 • Umuhungu w’icyiremba yarongoye umukobwa urwaye intinyi ati unyorosoye nabyukaga.
 • Umuhutu agira inzara ntagira inzika.
 • Umuhutu ntashimwa kabili.
 • Umuhutu urenzwe arenza nyina akaguru.
 • Umuja aruta umugore mubi.
 • Umujinya w’imbwa ushirira mu kuzunguza umurizo.
 • Umukecuru yanyaliye imbaragasa iti: ulitonde n’iyumuhindo yaransize.
 • Umukecuru yirebye amaguru ati bumba butama waratamiye.
 • Umukobwa aba umwe agatukisha bose.
 • Umukobwa bamushima ingendo akarenga iwabo.
 • Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina.
 • Umukobwa wahiriwe yibwira ko akirusha abandi.
 • Umukobwa w’ubwira asambana asabwa.
 • Umukobwa w’umutima yubahisha umuryango.
 • Umukobwa w’umupfu asuzuguza umuryango.
 • Umukunnyi wa cyane yikururiye abaswezi (Umukunnyi yaruhiye umuswezi).
 • Umukunnyi aruhira umuswezi.
 • Umukunnyi mutindi akunira impare.
 • Umukwe ntaba umwana.
 • Umukwe w’isoni ahera mu mfuruka.
 • Umukwe w’umupfapfa yarebye imisumbi ya nyirabukwe.
 • Umuntu apfumbata uwo begeranye.
 • Umuntu asiga akamwirukaho ntasiga akamwirukamo.
 • Umuntu asinda akariho.
 • Umuntu yibyarira ikishi.
 • Umuntu yigishwa imico mibi n’abandi.
 • Umunyabukorikori yirutse ku bimusiga, yihisha ibimubona, yihishurira ibyapfuye.
 • Umunyandugakazi yaragumiwe ati: mbure umugabo mbure n’umukiga?
 • Umunyazi wa cyane yikururiye abasambanyi.
 • Umunywanyi wa benshi apfa akererewe.
 • Umupfu ntabura umupfunya.
 • Umurenzaho (umurenzo) wera ibijumba.
 • Umuruho ntiwabira habira nyirawo.
 • Umusaza uhaze akina n’imyenge y’inzu.
 • Umusazi arasara akagwa ku ijambo.
 • Umusazi asiga akamwirukana, ntasiga akamwirukamo.
 • Umusazi w’umukecuru yabonye uw’umusore yiruka ati nangwa nawe uracyabiharaye.
 • Umushishi w’umushino ntushira inogonora.
 • Umushumba yakubise undi ati: genda shahu turacyaragiranye.
 • Umusonga wundi ntukubuza gusinzira.
 • Umuswezi w’umuhanga anyaza n’utarakunnye.
 • Umuswezi w’umuhanga ntarobanura ibituba.
 • Umutanyu w’ingoma uruta ihundo rizima.
 • Umutavu w’urulimi iyo waciye ikiziliko ntawe uwutangira.
 • Umutego mutindi ushibuka nyirawo akiwurora.
 • Umutego mutindi wica nyirawo.
 • Umutemeli wishavu ni ijosi.
 • Umuti w’impaka ni uguceceka.
 • Umuti w’ubutindi ni ukwanga guhemuka.
 • Umuti w’ubusore ni ukurongora.
 • Umutima muhanano ntiwuzura igituza.
 • Umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo.
 • Umutima w’imfubyi watanze umutwe w’umusaza kumera imvi.
 • Umutindi ntacyira niyo akize ntakira uko yabaye.
 • Umutindi ntakiza undi.
 • Umututsi umusembereza mu kirambi akagutera ku buriri.
 • Umututsi umuvura amaso akayagukanurira.
 • Umututsi umuvura amenyo ejo akayaguhekenyera.
 • Umutwa ararengwa agatwika ikigega.
 • Umutware yicarira intebe undi ayibajisha.
 • Umutware yakubise umugaragu ati urakoze databuja.
 • Umutwe umwe wifasha gusara, ntiwifasha gutekereza.
 • Umwambari w’umwana agenda nka se.
 • Umwami akwicira so agacyura nyoko.
 • Umwami akwicira so ugakoma yombi uti: umugome yapfuye nyagasani.
 • Umwana apfa mu iterura.
 • Umwana apfira mu iterura.
 • Umwana murizi ntakurwa urutozi (ntakizwa intozi).
 • Umwana ni umutware.
 • Umwana umuhana avayo ntumuhana ajyayo.
 • Umwana umwe si umuryango.
 • Umwana utataramanye na se ntamenya umurage wa sekuru.
 • Umwana utenguha bwira aneye rimwe.
 • Umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri.
 • Umwana uzaheka ntumwicisha urume.
 • Umwana w’umuja ukubitirwa ku mazi nyina yavomye.
 • Umwana w’umwingingano umuha amata akaruka amaraso.
 • Umwana w’undi abishya inkonda.
 • Umwanda ugira akazu.
 • Umwan zi aba mwa nyoko ntaba kure.
 • Umwanzi agucira akobo Imana igucira akanzu.
 • Umwanzi ntaba kure.
 • Umwera uturutse ibukuru ukwira hose.
 • Umwibone (inshiziyamanga) w’umugore yabwiye umwami ati nijye wakakwemeye.
 • Umwijuto w’ikinonko ugirango imvura ntizagwa.
 • Unera agati kikubiranyije wahaguruka kakayagutera.
 • Ungaye guhera ntungaye gutinda.
 • Upfuye akuruta niyo mugeze ikuzimu arakuruta.
 • Upfuye arapfurikwa.
 • Uratinda ngo ukumburwe, ugasanga waribagiranye.
 • Uri ibuzimu azunguza ajyana iwabo.
 • Uri mwanyina aruma umuheha akongeza undi.
 • Urose nabi burinda bucya.
 • Uruboza ruruta ururumbya.
 • Urubwa ruruta ububwa.
 • Urubyiruye iimpaza ntirubura impagarara.
 • Urucira mukaso rugatwara nyoko.
 • Uruciye mu nsi ntamenya ikiruri imbere.
 • Urugiye kera ruhinyuza intwari.
 • Urugo ni urufite igikali.
 • Urugo rwarazwe imishino umwana avukana itanu.
 • Urugo rw’umwanzi rurutwa n’itongo.
 • Urugo rw’undi ruribwamo ntirusegetwamo.
 • Uruka ntafata uhitwa.
 • Ururiye abandi ntirukwibagiwe.
 • Uruma Isi arahuha.
 • Urumbije umugore ntasarura umwana.
 • Urupfu rw’imbwa ni inyama.
 • Ururimi rubuze icyo ruvuga rubwejagura mu kanwa.
 • Urushyize kera ruhinyuza intwari.
 • Urutugu ntirukura ngo rurenge ijosi.
 • Urwishe ya nka ruracyayirimo.
 • Urwishigishiye ararusoma.
 • Urya inshuro n’incuti bigashira udahaze.
 • Urya urw'undi ntarwara inzoka.
 • Usanze nyina ashaje avuga ko inka za se zapfuye ubusa.
 • Usanze umwana w’undi arya amabyi aramubwira ati: komeza.
 • Useka usuze bwacya ukannya.
 • Usenya urwe umutiza umuhoro.
 • Ushaka inka aryama nka zo.
 • Ushaka kugishira ipfa aracyibyarira.
 • Ushaka uko nyina yashatse amara amazu.
 • Ushaka umushaka asanga umweko woroshye.
 • Ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga (icyazimuteye).
 • Usiga umugeni ku cyanzu ukajya kwenda uwo ku cyavu.
 • Usiga umwanzi amara isimbo.
 • Ushaka amahoro yenga amahore.
 • Ushaka ko imboro zambuka uruzi abanza ibituba.
 • Ushaka ntababarira imisundi.
 • Ushaka umushaka asanga umweko woroshye.
 • Ushyingura amurika aba yereka imbeba.
 • Usurana umujinya ukinera.
 • Usuze agirwa no kunutsa.
 • Usuzugura agatuba ka mucyeba kakagutwara umugabo.
 • Utabusya abwita ubumera.
 • Utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yavuze (yasize avuze).
 • Utagera aragereranya.
 • Utagera ibwami abeshywa byinshi.
 • Utagira nyirasenge arisenga.
 • Utagira ubwoba aba atagra ubwenge.
 • Utagira uwo atuma arituma.
 • Utakwambuye aragukerereza.
 • Utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri bugufi (hafi).
 • Utarapfa aba akiriho.
 • Utariye ibyo upfuye arya ibyo ugiye.
 • Utazi akaraye araza ifu.
 • Utazi akaraye i Fumbwe araza ifu.
 • Utazi ikibabaje umugabo amutuka gushahurwa.
 • Utazi ikizakura yica umutavu.
 • Utazi ikimuhatse arora imboro ya se igitsure.
 • Utazi inda arara yijuse.
 • Utazi ubwenge ashima ubwe.
 • Utazi umurera amureresa amabya imbere.
 • Utazi Umurundi amurunda mu nzu.
 • Utazi umwanzi asiga umubiri.
 • Utazi umwanzi ashima inda.
 • Utera uburezi arabwibanza.
 • Uticaniye ntarahurira undi.
 • Utinura itari iye ayigeza ku mabya
 • Utuka utamutuka aba yitutse.
 • Utuma abahutu atuma benshi.
 • Uvoma yanga avoma ibirohwa.
 • Uvuze ko nyirurugo yapfuye si we uba amwishe.
 • Uwabike ntasaba arasumbakaza.
 • Uwabuze imfura ata ibiheko.
 • Uwagumiwe ahagamwa n’amazi.
 • Uwahawe n’Imana ntiyamburwa n’umuyaga.
 • Uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera.
 • Uwambaye ubusa ni we ugira ndende.
 • Uwanga amazimwe abandwa habona.
 • Uwanga gutenguhwa atuma mukuru.
 • Uwanze kwumva abwirwa ari uko amaso atukuye.
 • Uwanze kwumva ntiyanze kubona.
 • Uwanze kwumvira se (na nyina) yumvira ijeri.
 • Uwanze nyakabwana ayangana n’ibyana byayo.
 • Uwarerewe n’Imana agira ngo arusha abandi guhana.
 • Uwariwe n’inzoka atinya n’umunyorogoto.
 • Uwarose nabi burinda bucya.
 • Uwarya amabyi yarya ikirundo.
 • Uwashatse neza ahura n’uwashatse nabi akamuseka agakwenkwemura.
 • Uwashirijwe n’intorezo ntiyadonderwa n’irago.
 • Uwenze make (amarwa) ntaba yanze ababo.
 • Uwenze uwo undi yiga gusya.
 • Uwiba ahetse aba abwiriza uwo mu mugongo.
 • Uwibeshya ahomera iyonkeje.
 • Uwica imbeba ntababarira ihaka.
 • Uwicishije inkware ukwaha ahora akumanitse.
 • Uwifuje umugisha w’undi annya ibuye.
 • Uwifuza icyo azabona aravuga ngo icyampa ngapfa.
 • Uwigize igihuru anebwamo.
 • Uwigize igitebo ayora ivu.
 • Uwirinda imishyukwe ayinyarira hakiri kare.
 • Uwitonze akama ishashi.
 • Uwitonze atura mu itongo ry’inkuba.
 • Uwitonze (ugiye kera) akama ishashi.
 • Uwitonze atoragura icyatakaye.
 • Uwitumiye yitwaza intebe.
 • Uwiturwa ineza n’uwo yayigiriye aba agira Imana.
 • Uwivumbuye n’ubundi aba yivumbitse.
 • Uwiyishe ntaririrwa.
 • Uwo kitararya (kitarahanda) agira ngo nta menyo kigira.
 • Uwo uzaheka ntumwicisha urume.
 • Uwo zivugutiwe ni wo zinywa.
 • Uwububa abonwa n’uhagaze.
 • Uyambariza ku ziko ikagusiga ivu.
 • Uyikura mu kabindi ikagukura mu bagabo.
 • Uzabona uri i Rwanda.
 • Uzangaye guhera ntuzangaye gutinda.
 • Uzangaye gutinda ariko ntuzangaye guhera.
 • Uzapfa akakurushya ntakagucure.
 • Uzasya mvome.
 • Uhima igisambo arakibitsa
 • Ukujana ninjoro umushima bukeye.

V[edit | edit source]

 • Vuguziga ni umwana w’Umunyarwanda.
 • Umuwitonze ntiyandura

W[edit | edit source]

 • Wabanguka ngo ushimwe, ugasanga umugayo wagutanzeyo.
 • Wanga gucyura ihene hakibona, bwakwira ugahebeba nka yo.
 • Wanga kwenda umuja bugacya atwite.
 • Wigana ingendo y’undi ugatagataga.
 • Wikanira umugisha w’undi ukannya ibuye.
 • Wima igihugu amaraso, imbwa zikayanwera ubuntu.
 • Wiringira amahoro amaherere ari inyuma (yaraye ku nzira).
 • Wiringira ijosi rikakubyarira umwingo.
 • Wirukana imbwa akari kera ukayimara ubwoba.
 • Wirukana umugore uguguna igufa ukazana urimira bunguri.
 • Wishinga imishinga y’imishino ugasarura imishumi y’ishati.
 • Wishinga innyo y’undi iyawe ikarangara.
 • Witaba kare ugatumwa kure.

Y[edit | edit source]

 • YEZU ATI WABIMENYE

Z[edit | edit source]

 • Zikama ababiri.
 • Zikamwa ayo zitahanye.
 • Zikama abahari

Ibitabo[edit | edit source]

 • J. Kananura, Imigani y’imigenurano y’imfasha abarezi (Proverbes rwandais expliqués à l’usage des éducateurs), 1975, Butare