Ikinyadeneta

Kubijyanye na Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ikinyadeneta (izina mu kinyadeneta : Dene Dháh ; izina mu cyongereza : Dene Tha, Dene Dháa, South Slavey) ni ururimi rwa Northwest Territories, Alberta na British Columbia muri Kanada. Itegekongenga ISO 639-3 xls.

canada

Alfabeti y’Ikinyadeneta[eindura | hindura inkomoko]

ᐊ ᐁ ᐃ ᐅ ᐊ́ ᐁ́ ᐃ́ ᐅ́ ᐊᐠ ᐁᐠ ᐃᐠ ᐅᐠ ᐥᐊ ᐥᐁ ᐥᐃ ᐥᐅ ᐊᐥ ᐊᑊ ᐁᑊ ᐃᑊ ᐅᑊ ᐊᐧ ᐤ²ᐊ ᐤ²ᐁ ᐤ²ᐃ ᐤ²ᐅ ᐊᐤ ᐸ ᐯ ᐱ ᐳ ᐊᑉ ᑕ ᑌ ᑎ ᑐ ᐊᐨ ᖍ ᖊ ᖋ ᖌ ᐊᙆ ᕦ ᕞ ᕠ ᕤ ᐊᒡ ᑕᑊ ᑌᑊ ᑎᑊ ᑐᑊ ᗃ ᗀ ᗁ ᗂ ᐊᐦ ᑲ ᑫ ᑭ ᑯ ᐊᐠ ᑲᑊ ᑫᑊ ᑭᑊ ᑯᑊ ᒼᗃ ᒼᗀ ᒼᗁ ᒼᗂ ᐊᑊ ᒼᐊ ᒼᐁ ᒼᐃ ᒼᐅ ᐊᕁ ᕍ ᕃ ᕄ ᕊ ᐊᔆ ᒼᕍ ᒼᕃ ᒼᕄ ᒼᕊ ᐊᐟ ᐨᖉ ᐨᖆ ᐨᖇ ᐨᖈ ᖉ ᖆ ᖇ ᖈ ᖉᑊ ᖆᑊ ᖇᑊ ᖈᑊ ᒪ ᒣ ᒥ ᒧ ᐊᒼ ᓇ ᓀ ᓂ ᓄ ᐊᐣ

Amagambo n’interuro mu kinyadeneta[eindura | hindura inkomoko]

 • dene – umuntu
 • deneke – abantu
 • denezhu – umugabo
 • godelé – amaraso
 • gotthʼené – igufwa
 • gondaa – ijisho
 • gokée – ikirenge
 • tu theʔǫ – ikiyaga
 • shíh – umusozi
 • ke – ikirato
 • tʼéh – ikara
 • datłeh – isabune
 • chǫ – imvura
 • nıhtsʼı – umuyaga
 • sa – izuba
 • ǫdzı̨za – ukwezi
 • thę́ – inyenyeri

Imibare[eindura | hindura inkomoko]

 • łíé – rimwe
 • ǫkı – kabiri
 • taı – gatatu
 • dı̨ı̨ – kane
 • sųláı – gatanu
 • etsʼę́taı – gatandatu
 • łą́hdı̨ı̨ – karindwi
 • etsʼę́dı̨ı̨ – umunani
 • łáúlı – icyenda
 • honéno – icumi
 • honéno ndaa łíé – cumi na rimwe

Imiyoboro[eindura | hindura inkomoko]