Ibiganiro by'umukoresha:Minorax

    Kubijyanye na Wikipedia

    Hello user:Minorax, I hope you are doing well, I appreciate your efforts to make rw.Wikipedia.org more better , we needed more of help to improve the interface of rw.Wikipedia’s homepage to make it more accessible to all kinyarwanda speakers.. thanks a lot Ndahiro derrick (talk) 19:36, 17 July 2021 (UTC)

    Tngira ikiganiro hamwe Minorax

    Tangira kuganira